2.6. Extra and Friends 2

6. Tiếng Anh 2 – Extra and Friends – Võ Đại Phúc (chủ biên) – Nguyễn Thị Ngọc Quyên – NXB ĐHSP TP. Hồ Chí Minh:

Welcome! Lesson 1

Welcome! Lesson 2

Welcome! Lesson 3

Welcome! Lesson 4

Unit 1 Shapes – Lesson 1

Unit 1 Shapes – Lesson 2

Unit 1 Shapes – Lesson 3

Unit 1 Shapes – Lesson 4

Unit 1 Shapes – Lesson 5

Unit 1 Shapes – Lesson 6

Unit 1 Shapes – Lesson 7

Unit 1 Shapes – Lesson 8+9

Unit 1 Shapes – Lesson 10

Unit 2 It’s a School Day! Lesson 1

Unit 2 It’s a School Day! Lesson 2

Unit 2 It’s a School Day! Lesson 3

Unit 2 It’s a School Day! Lesson 4

Unit 2 It’s a School Day! Lesson 5

Unit 2 It’s a School Day! Lesson 6

Unit 2 It’s a School Day! Lesson 7

Unit 2 It’s a School Day! Lesson 8+9

Unit 2 It’s a School Day! Lesson 10

Unit 3 Special Days -Lesson 1

Unit 3 Special Days – Lesson 2

Unit 3 Special Days – Lesson 3

Unit 3 Special Days – Lesson 4

Unit 3 Special Days – Lesson 5

Unit 3 Special Days – Lesson 6

Unit 3 Special Days – Lesson 7

Unit 3 Special Days – Lesson 8+9

Unit 3 Special Days – Lesson 10

Review (Units 1 – 3)

Unit 4 Let’s Go! Lesson 1

Unit 4 Let’s Go! Lesson 2

Unit 4 Let’s Go! Lesson 3

Unit 4 Let’s Go!Lesson 4

Unit 4 Let’s Go! Lesson 5

Unit 4 Let’s Go! Lesson 6

Unit 4 Let’s Go!Lesson 7

Unit 4 Let’s Go! Lesson 8+9

Unit 4 Let’s Go! Lesson 10

Unit 5 Clothes! Lesson 1

Unit 5 Clothes! Lesson 2

Unit 5 Clothes! Lesson 3

Unit 5 Clothes! Lesson 4

Unit 5 Clothes! Lesson 5

Unit 5 Clothes! Lesson 6

Unit 5 Clothes! Lesson 7

Unit 5 Clothes! Lesson 8+9

Unit 5 Clothes! Lesson 10

Unit 6 Lovely Weather! Lesson 1

Unit 6 Lovely Weather! Lesson 2

Unit 6 Lovely Weather! Lesson 3

Unit 6 Lovely Weather! Lesson 4

Unit 6 Lovely Weather! Lesson 5

Unit 6 Lovely Weather! Lesson 6

Unit 6 Lovely Weather! Lesson 7

Unit 6 Lovely Weather! Lesson 8+9

Unit 6 Lovely Weather! Lesson 10

Review Units 4 – 6

Xem thêm:

Làm bài kiểm tra trực tuyến (miễn phí)

Học Ngữ Pháp

Làm bài tập Ngữ pháp